top of page
HEAD_CC_Website_Gold.jpg

ລາຍ​ງານ​ປະ​ຈໍາ​ປີ

HEAD_CC_AR_2023.jpg
AR_CC_Web_left.jpg
AR_CC_Web_Financials_horiz.jpg

"ຜົວຂອງຂ້ອຍແລະຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ການສື່ສານແລະພວກເຮົາເຄົາລົບເຊິ່ງກັນແລະກັນ."

bottom of page