top of page
HEAD_CC_Website_Gold.jpg

Ede Timoun ak Fanmi nan Kriz

Happy Family

Pwogram Families in Crisis nou yo se fondamantal pou charite ak defans nan kè misyon nou sèvi.

Lè ou sipòte pwogram Families in Crisis ou fè plis pase ede nou satisfè yon bezwen debaz pou yon moun oswa yon fanmi k ap fè fas ak kriz. Ou bay kè poze lè lavi vin difisil pou gerizon ka kòmanse epi espwa ka renouvle. Se...
 

  • Kouchèt pou ti bebe pandan manman an ap chèche travay

  • Yon mwa lwaye pou yon fanmi pa degèpi

  • Rad pou yon fanmi apre yon dife nan kay la

  • Yon tikè otobis nan sekirite pou yon jèn fi yon trafikan kouri dèyè

  • Episri lè jou peman an se kèk jou ale

  • Yon semèn nan medikaman pou yon fanm granmoun aje sou yon revni fiks

  • Ranplase yon aparèy chofaj dlo pou kay yon fanmi ki andomaje akòz inondasyon an

  • Yon sejou nan otèl pandan y ap fè aranjman pou sekirite yon viktim abi domestik

  • Yon bòdwo dlo peye pou yon koup ki travay di ak depans medikal

 

Lè difikilte rive, sa bay fanmi yo soulajman pou yo tande, "Wi, nou ka ede!"
 

Fanmi/Fanmi Riral nan Fon Kriz:

Lajan, jan sa disponib, gen restriksyon sou asistans finansye dirèk pou moun ki nan kriz pou ede ak lwaye/ipotèk, sèvis piblik, manje, medikaman, vwayaje nan randevou medikal ak lòt bezwen debaz. Lajan yo sèvi tout 24 konte nan nòdwès Iowa.


Yo egzamine fanmi yo pou asire yo jwenn aksè nan tout lòt resous yo e ke nou se dènye pwen kontak. Nou asire tou ke asistans finansye sa a pral yon 'hand up'. Pou fè sa, nou travay avèk yo pou detèmine kisa ki mennen nan kriz la, epi mete mezi an plas pou anpeche kriz la rekòmanse.

Hardy Hope Closet logo

Chanm nou an gen anpil bagay debaz pou nou viv tankou manje, nouvo rad, nesesite ijyèn oswa kouchèt pou kliyan nou yo oswa moun ki antre nan pòt nou yo epi ki bezwen yo.


Objektif jeneral nou se bay fanmi yo pouvwa ak ranfòse pou yo kapab pran swen tèt yo epi konstwi pwòp filè sekirite yo pou lavni.

Mother and Daughter Hugging
Amy J -1.jpeg
“Mwen ta renmen vizite avèk ou sou fason sa yo pou sipòte misyon nou pou ede pèp Bondye a ki nan bezwen.” 

Amy Jones,

Direktè Maketing ak Devlopman

AJones@cathchar.com
712-252-4547
Katolik Charities, 1601 Military Road, Sioux City, 51103

bottom of page