top of page
HEAD_CC_Website_Gold.jpg

Opòtinite karyè

Terapis Sante Mantal pou Algona, Carroll & Spencer

$3,000 Bonis Enskripsyon

Sit Ranbousman Prè Elèv NHSC apwouve

Nou se yon anplwayè ak sèvi moun nan tout lafwa ak orijin.

 

FONKSYON ESENSYAL TRAVAY:

 • Bay terapi endividyèl pou timoun, granmoun, koup ak fanmi.

 • Bay evalyasyon klinik ak dyagnostik sante mantal.

 • Ranpli dokimantasyon ki apwopriye nan klinik epi ki fèt alè.

 • Bay sèvis jesyon ka ki bay sipò pou kliyan yo ak fanmi yo, jan sa nesesè.

 • Kenbe relasyon pozitif ak sous referans lokal yo ak patnè kominotè yo.

 

KONDISYON EDIKASYONÈ/ESPERYANS:

 • LMSW oswa lisans klinik sante mantal pwovizwa nan eta Iowa obligatwa; LISW, LMHC, LMFT pi pito.

 • Eksperyans 2+ ane bay sèvis sante mantal.

 • Gen yon lisans chofè ki valab ak asirans oto Pito bileng, pa obligatwa.

 

BENEFIS:

 • Peye prim asirans sante pou yon moun (BC/BS of Iowa). Règ fanmi disponib pou achte.

 • 37.5 èdtan travay semèn.

 • 4 semèn vakans peye apati dat kòmansman an.

 • 15 jou ferye peye, plis konje maladi.

 • Enfimite kout ak alontèm bay.

 • CEU a ak lisans peye.

 • 3% nan salè mete nan plan 403B kèlkeswa sa anplwaye mete nan. Ka mete nan jiska yon lòt 3% plis pou yon total de yon match 6%.

 • Yon espas travay amizan kote anplwaye yo santi yo valè epi yo trete yo avèk konpasyon ak respè.

Nou se yon anplwayè opòtinite egal-ego e nou konsidere tout aplikan ki kalifye yo menm jan san konsiderasyon ras, koulè, relijyon, sèks, oryantasyon seksyèl, sèks, orijin nasyonal, estati veteran, oswa estati andikap.

 

Imèl rezime oswa kesyon yoinfo@cathchar.com.

Jeana_LR.jpg

Lejeana Anliker,

MS, NCC, LMHC,

Spencer Therapist

I love working at Catholic Charities because of the sense of community here. Our team cares about each other - and does what they can to help one another - even if not part of the job description. For instance, when a co worker’s spouse was going through cancer treatments, another co-worker took time on a day off to help her paint, something she wanted to get done but wasn’t able to do on her own.
 
I also appreciate that my time off from work is truly my time off. When I am not here, I don’t get phone calls about work. If I am gone from work, I know not only is my job taken care of, my clients are as well. When I am sick, my clients are triaged and rescheduled. They are able to use the on-call line to get help in a crisis, I don’t have to worry about my clients when I am away.
bottom of page